ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Chronić interesy Klientów

Prawo gospodarcze i przedsiębiorstw

sepa

 • Strategia finansowa i prawna przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacje
 • Fuzje, cesje i nabycia spółek
 • Zakładanie spółek we Francji, w Europie Centralnej i na Bliskim Wschodzie
 • Obsługa prawna firm
 • Prawo podatkowe firm
 • Prawo karno-skarbowe

Prawo upadłościowe i układowe

sepa

 • Nabywanie przedsiębiorstw w ramach postepowań upadłościowych i likwidacyjnych :
  • sporządzanie i składanie ofert na zakup,
  • plan zwolnień (PSE)
  • reprezentacja na rozprawach,
  • redakcja umów o cesje,
  • doradztwo i pomoc prawna na każdym z etapów procedury
  • Zgłaszanie upadłości
  • Procedura sprawdzania zgłoszonych wierzytelności / wierzyciel kontroler
 • Rewindykacja własności
 • « Aspekty praktyczne okresu obserwacji » :
  • Nadużycie majątku spółki. Złożenie wniosku o ściganie przez powoda cywilnego. Inne środki prawne pozwalające na spłatę zadłużenia.
  • Zerwanie umowy o pracę w trakcie okresu obserwacji. Procedura przed Sądem pracowniczym.
  • Przedłużenie okresu obserwacji w postępowaniu upadłościowym, w procedurze uproszczonej.

Prawo handlowe i znaków towarowych

sepa

 • Prawo handlowe międzynarodowe
 • Prawo umów handlowych, sportowych i artystycznych
 • Prawo znaków towarowych i patentów, umowy licencyjne, koncesje & umowy know- how, akcje o naruszenie prawa do znaków towarowych

Prawo pracy

sepa

 • Doradztwo prawne i organizacyjne
 • Doradztwo przedsporne
 • Spory sądowe
 • Negocjacje i rozwiązywanie umów Top Managers
 • Dyrektywy « Zwalczenie konfliktów interesów »
 • Negocjacje ze Związkami zawodowymi – Umowy zakładowe
 • Spory wyborcze

Prawo ekonomiczne

sepa

 • Prawo konkurencji
 • Prawo dystrybucyjne
 • Prawo konsumenckie
 • Prawo marketingowe

Inne dziedziny

sepa

 • Prawo przewozowe
 • Prawo internetowe
 • Prawo nieruchomościowe
 • Prawo celne
 • Prawo cywilne
 • Prawo ochrony środowiska
Cabinet Terrillon

Cabinet Terrillon